Department for Physiotherapy and Rehabilitation Medicine

Umestitev novega objekta je načrtovana kot dozidava obstoječega objekta, ki je v funkciji zdravstvene dejavnosti. Gradnja objekta je locirana v strnjeno grajeno strukturo mestnega kareja. V zasnovi objekta so upoštevana izhodišča, ki vzpostavljajo odnos do grajanega okolja znotraj kareja med Vošnjakovo, Partizansko, Sodno in Ulico talcev.

Kare je pozidan ter deluje homogeno in mesto tvorno, z nizi objektov in strnjenim uličnim prostorom, katere urbanistični razvoj se je začel z izgradnjo dveh historičnih stanovanjskih objektov iz začetka 19. stoletja, ki predstavljata vzoren primer kvalitetnega modernizma. Kare prav tako zaznamuje pomembna arhitekturna na jugo zahodnem vogalu med Sodno ulico in Ulico talcev istega avtorja, to je Zdravstveni dom v Sodni ul. 10, z leta 1931 ter Gospodarska zavarovalna gradnja na Ulici talcev 3. V 70-tih letih se je začelo načrtovanje pozidave zahodnega dela Vošnjakove ulice, ki je bila zaključena leta 1980 z izgradnjo dispanzerja za otroke takratnega Cepilnega centra. S tem prostorskim posegom je v osemdesetih letih mesto Maribor pridobilo vzoren primer sodobne postmodernistične arhitekture, katere estetskih, funkcionalnih in arhitekturnih kvalitet še ni moč preseči.

Ob upoštevanju pomembnih  zgodovinskih ozadij grajenega prostora je bilo potrebno skrbno in odgovorno poseči v prostor na način, ki zagotavlja kvaliteten odnos do obstoječega arhitekturnega ansambla zgodnjega in poznega modernizma. Višina objekta je podrejena robnim vencem obodne karejske gradnje. Arhitektura v načrtovanih proporcih in volumnu okupira nepozidano dvorišče in s svojo pojavnostjo zapira odprt prostor znotraj kareja. Obstoječi objekti bodo iz dvoriščne strani z novogradnjo delno izgubili kvaliteto naravne osvetlitve in pogledov. Naloga nova stavbe je z arhitekturno zasnovo devalvirati prostorske kvalitete, ki jih nov objekt odvzema obstoječim. V notranjosti je objekt prilagojen kriterijem, ki upoštevajo funkcionalne in  oblikovne principe sodobne zdravstvene dejavnosti.